post image
V

VvE Woordenboek

Letter A

Aandeel
Dit is het gedeelte van de gemeenschap waarvan de appartementseigenaar eigenaar is. Bij een breukdeel van bijvoorbeeld 1/4, is de betreffende eigenaar gerechtigd tot dat deel van de gemeenschap. De servicekosten zijn gebaseerd op het aandeel van de betreffende eigenaar. Het aantal stemmen is vaak gekoppeld aan het aandeel, maar dat is niet per se noodzakelijk.

Aanmaningskosten
Zie incassokosten

Aanschrijving
Als er sprake is van ernstig achterstallig onderhoud, kan de gemeente een aanschrijving sturen naar een VvE. Een aanschrijving is vaak een last onder bestuursdwang. Dat wil zeggen dat wanneer de VvE niet aan de opdracht (last) om onderhoud uit te voeren voldoet, zal de gemeente de VvE dwingen dat alsnog te doen.

Administrateur
Dit is een oude term voor bestuurder en wordt tegenwoordig niet meer gebruikt. In oudere modelreglementen staat de term nog wel eens voor, maar er is geen verschil tussen een bestuurder en een administrateur.

Appartementenclausule / Appartementclausule
Een clausule in de polis van de opstalverzekering waarin staat dat als één eigenaar schade veroorzaakt en zich niet aan de polis van de verzekering heeft gehouden (of met opzet brand sticht of lekkage veroorzaakt), de verzekeringsmaatschappij alsnog een uitkering doet aan de VvE.

Appartementsrecht
Een appartementsrecht is een aandeel in de gemeenschap (het hele gebouw) en het recht een bepaald appartement te mogen gebruiken. Feitelijk is het datgene wat een eigenaar heeft gekocht.

Appartement
Zie appartementsrecht & privé gedeelte

Letter B

Balans
De bezitting en de schulden van een VvE zijn verwerkt in een overzicht: de balans. Hier staat o.a. op hoe groot het reservefonds is, hoeveel geld er in kas zit en of er betalingsachterstanden of te betalen facturen zijn.

Begroting
De kosten en opbrengsten voor het komende jaar worden ingeschat op de begroting. Op basis van deze beraming worden de servicekosten (voorschotbijdragen) vastgesteld.

Beheerder
Zie VvE-beheerder

Bestuur
Het bestuur vertegenwoordit de VvE en voert de besluiten van de vergadering uit. Het bestuur wordt door de vergadering benoemt en ontslagen. Doorgaans bestaat het bestuur uit een oneven aantal personen (1, 3, 5 of meer). Bestuursleden hoeven geen lid te zijn van de VvE.

Bewoner
Zie gebruiker

Bijdragen
Zie servicekosten

Bruikdeel
zie Aandeel

Burgerlijk Wetboek
De verschillende wettelijke regelingen die op VvE’s van toepassing zijn, staan in het Burgerlijk Wetboek, boek 2 en boek 5.

BW
Zie burgerlijk wetboek

Letter C

Commissies
Organen van een VvE met een speciale taak, zoals het regelen van tuinonderhoud of het begeleiden van onderhoudsbedrijven. Standaard heeft een VvE al organen als het bestuur en de kascommissie, daarnaast bepalen zij zelf welke commissies aanvullend nodig zijn.

Letter D

Dotatie reservefonds
Zie reservering

Letter E

Executieverkoop
Zie openbare verkoop

Exploitatierekening
De kosten en opbrengsten van het afgelopen jaar staan op de exploitatierekening. Hieruit blijkt of er winst of verlies is geweest. De exploitatierekening maakt onderdeel uit van de jaarstukken.

Letter G

Gebruiker
In de splitsingsaktes wordt de huurder in vaak aangeduid als gebruiker. Een gebruiker hoeft echter niet perse huurder te zijn, het kan ook iemand zijn die ergens gratis woont. Gebruikers zijn de personen die van een appartementsrecht gebruik maken. Op hen zijn de regels in de splitsingsakte, waar de gebruiker wordt genoemd, van toepassing.

Geluidhinder
Een van de meest voorkomende vormen van overlast. In het Huishoudelijk Reglement kunnen afspraken opgenomen worden over het voorkomen van geluidshinder. De akte van splitsing bepaalt vaak iets over de minimale geluidsisolerende waarde van vloeren.

Geluidsoverlast
Zie geluidshinder

Gemeenschappelijk gedeelte
Een ruimte die in de splitsingsakte niet als privé-gedeelte staat aangegeven, is gemeenschappelijk. Het gemeenschappelijke gedeelte van het gebouw betreft de ruimtes waarvan alle eigenaren het gebruiksrecht hebben, zoals de hal en het trappenhuis.

Gemeenschappelijke ruimte
Zie gemeenschappelijk gedeelte

Gemeenschappelijke zaak
Een ‘ding’ of een bouwdeel dat gemeenschappelijk eigendom is. Niet één VvE lid is eigenaar, maar alle leden samen. Vaak zijn de gevels, kozijnen, daken en funderingen een gemeenschappelijke zaak.

Letter H

Herinneringskosten
Zie incassokosten

Huishoudelijk Reglement
Hierin kunnen regels vastgesteld worden over het voorkomen en tegengaan van overlast, leefregels en het gebruik van de gemeenschappelijke ruimtes. Het reglement mag niet in strijd zijn met de splitsingsakte en moet door de vergadering met gekwalificeerde meerderheid goedgekeurd worden.

HR, HHR
Zie huishoudelijk Reglement

Huurder
Zie gebruiker

Letter I

Incassokosten
Kosten die op grond van de wet bij een debiteur in rekening mogen worden gebracht. De hoogte van de incassokosten is 15% van de schuld, met een minimum van € 40,00.

Letter J

Jaarrekening
Zie exploitatierekening

Letter K

Kascommissie
De kascommissie is verantwoordelijk voor de controle van de jaarstukken en brengt advies uit aan de vergadering over de juistheid daarvan.

Kostenverdeelsleutel
Zie verdeelsleutel

Letter L

Last onder bestuursdwang
zie Aanschrijving

Ledenbijdragen
Zie servicekosten

Lidmaatschap
Een appartementseigenaar is automatisch lid van de VvE en kan zijn/haar lidmaatschap niet opzeggen. Door verkoop van het appartementsrecht, eindigt ook het lidmaatschap van de VvE.

Letter M

Machtiging
Volmacht kan (doorgaans schriftelijk) worden verleend door een eigenaar aan een derde om in de vergadering te stemmen. Deze derde mag dat stemrecht daadwerkelijk uitoefenen en de uitgebrachte stem moet ook meegeteld worden.

Machtigingsformulier
Zie machtiging

Meerjaren Onderhoudsplan
Plan waarin beschreven staat welk onderhoud aan welke bouwdelen is te verwachten, wanneer en tegen welke kosten. Hiermee kan de jaarlijkse reservering begroot worden.

MJOP / MOB / MOP
Zie meerjaren Onderhoudsplan

Modelreglement
Een model waarmee de notaris bij splitsing van het gebouw het VvE-reglement opmaakt.

Letter N

Nietig besluit
Een besluit dat wordt geacht niet te zijn genomen. Wanneer een besluit of bepaling in strijd is met de wet of splitsingsakte kan het nietig worden verklaard.

Notulen
In de notulen staat beschreven hoe de vergadering is verlopen, welke besluiten genomen zijn en met welke meerderheid. Notulen zijn een verslag van de vergadering.

Letter O

Omslaan schuld
Als een eigenaar zijn bijdrage voldoende lang niet betaald, wordt deze omgeslagen over de andere eigenaren. Het komt erop neer dat de andere eigenaren dan naar rato van hun breukdeel de schuld moeten inlossen. De andere eigenaren hebben dan nog wel een vordering op de wanbetaler. Dit is een van de redenen waarom een actief incassobeleid zo belangrijk is.

Ondersplitsing
Wanneer één appartementsrecht wordt gesplitst in meerdere appartementsrechten.
Bijvoorbeeld: een parkeergarage is 1 appartementsrecht en de woontoren is een apart appartementsrecht. De parkeergarage wordt vervolgens ondergesplitst in meerdere parkeerplaatsen en de woontoren in meerdere woonappartementen. Op deze manier kunnen kosten en stemrechten beter verdeeld worden.

Ontruiming
Bij herhaaldelijk wangedrag en gedrag in strijd met de reglementen kunnen gebruikers (waaronder ook eigenaren) ontruimd worden. Dat wordt gedaan door het gebruik aan die gebruiker te ontzeggen.

Ontzegging van het gebruik
Zie ontruiming

Openbare verkoop
Wanneer na een rechterlijke incassoprocedure een eigenaar niet betaalt, kan zijn appartement openbaar worden verkocht op een executieveiling. De VvE krijgt dan uit de opbrengst de betalingsachterstand vergoed.

Overtreding
Bij overtredingen van de splitsingsakte of het huishoudelijk reglement, kan het bestuur daartegen optreden. Één van de middelen die het bestuur daarvoor heeft, is het opleggen van boetes. In extreme gevallen kan het gebruik van het appartement ontzegd worden.

Letter P

Presentielijst
Alle leden en gevolmachtigden moeten bij aanvang van de vergadering de presentielijst ondertekenen. Hieruit blijkt of het quorum is gehaald.

Privé gedeelte
Het gedeelte waarvan een appartementseigenaar het exclusief gebruik heeft. Wat onder dat privé gedeelte valt, staat in de splitsingsakte.

Professioneel bestuurder
Zie VvE-beheerder

Letter V

Verdeelsleutel
De bepaling hoe de kosten over de eigenaren verdeeld moeten worden. Bij één verdeelsleutel is die meestal gelijk aan het breukdeel (aandeel) van het appartement. Soms zijn er meerdere verdeelsleutels, bijvoorbeeld een aparte voor de lift, waaraan eigenaren op de begane grond niet meebetalen. De verdeelsleutels staan in de splitsingsakte.

Vergadering
Zowel een besluitvormend orgaan van de VvE als een periodiek terugkerende activiteit.

Vernietigbaar besluit
Anders dan een nietig besluit. Een nietig besluit bestaat niet. Een vernietigbaar besluit is met een te kleine meerderheid genomen, of in een vergadering die niet goed georganiseerd is. Dit kan door de rechter worden vernietigd. Tot dat moment bestaat het besluit gewoon.

Voorzitter
Zelfstandig orgaan van de VvE. Niet te verwarren met voorzitter van het bestuur. Dat is geen zelfstandig orgaan, maar een ’taak’ binnen het bestuur.

Volmacht
Zie machtiging

VvE-beheerder
Een professionele partij als VP&A die taken van het bestuur uit handen neemt. In de beheerovereenkomst staat wat we precies doen op onze site leest u wat we voor u kunnen doen. De vergadering is bevoegd opdracht aan het bestuur te geven een beheerovereenkomst af te sluiten.

VvE-bijdrage
Zie servicekosten

VvE-manager
Zie VvE-beheerder

Voorschotbijdragen
Zie servicekosten

Letter W

Winst & Verliesrekeninig
Zie exploitatierekening

V
>>>>>>>>