post image
V

Beheer module C

Met ‘Volledig Beheer C’ nemen wij u het Administratief en Financieel beheer uit handen. Daarnaast biedt een VvE-manager uw Vereniging van Eigenaren bestuurlijke ondersteuning.

Wij wonen de jaarvergadering bij en pakken de taken op die daaruit voortvloeien. Tevens kunt u gebruik maken van de 24/7 storingsdienst. Binnen dit pakket verzorgen wij de volgende zaken.

Administratief & Financieel beheer

 • Het opzetten en uitvoeren van de volledige financiële administratie
 • Het incasseren en administreren van VvE-bijdrage.
 • Het opstellen van de jaarrekening van de vereniging over het verstreken boekjaar.
 • Het faciliteren van de kascommissie om de jaarstukken te controleren.
 • Het doen van betalingen aan crediteuren voortvloeiende uit de werkzaamheden voor de VvE.
 • Het betalen gemeenschappelijke kosten en lasten.
 • Het verzorgen van de debiteurenbewaking en het (zo nodig) treffen van rechtsmaatregelen.
 • Het beheren van de bank- en/of spaarrekening(en) ten name van de VvE.
 • Het bijhouden van de mutaties in het ledenbestand en alle werkzaamheden die hier mee samenhangen.

Bestuurlijke ondersteuning

 • VvE Manager als ondersteuning aan het bestuur.
 • Het zorgdragen voor de verzekeringen van de VvE.
 • Het in behandeling nemen van klachten van leden van de VvE en het (zo nodig) nemen van maatregelen.
 • Het organiseren, convoceren en bijwonen van de jaarlijks algemene ledenvergadering (ALV).
 • Het notuleren van de vergadering en het verzenden van deze notulen aan de leden van de VvE.
 • Het initiëren en (doen) uitvoeren van de in de ALV genomen besluiten
 • Het uitschrijven van een eventuele extra ledenvergadering.
 • Het opstellen van de conceptbegroting met de daaruit voortvloeiende VvE bijdragen.
 • Aanwezig zijn bij bestuursvergaderingen (tot een maximum van vier per jaar op ons kantoor) voor zover deze tijdens kantooruren en ten kantore van VP&A worden gehouden.

Storingsdienst 24/7

 • Het aannemen van technische klachten en storingen.
 • Het uitzetten van opdrachten om technische klachten en storingen op te lossen.
 • Het behandelen van schadeaangelegenheden.

Sluit dit pakket aan op uw wensen?

Neem dan contact met ons op of vraag direct een offerte aan!

V
>>>>