Beheer module C

Met ‘Volledig Beheer C’ nemen wij u het Administratief en Financieel beheer uit handen. Daarnaast biedt een VvE-manager uw Vereniging van Eigenaren bestuurlijke ondersteuning.

Wij wonen de jaarvergadering bij en pakken de taken op die daaruit voortvloeien. Tevens kunt u gebruik maken van de 24/7 storingsdienst. Binnen dit pakket verzorgen wij de volgende zaken.

Administratief & Financieel beheer

 • Het opzetten en uitvoeren van de volledige financiële administratie
 • Het incasseren en administreren van VvE-bijdrage.
 • Het opstellen van de jaarrekening van de vereniging over het verstreken boekjaar.
 • Het faciliteren van de kascommissie om de jaarstukken te controleren.
 • Het doen van betalingen aan crediteuren voortvloeiende uit de werkzaamheden voor de VvE.
 • Het betalen gemeenschappelijke kosten en lasten.
 • Het verzorgen van de debiteurenbewaking en het (zo nodig) treffen van rechtsmaatregelen.
 • Het beheren van de bank- en/of spaarrekening(en) ten name van de VvE.
 • Het bijhouden van de mutaties in het ledenbestand en alle werkzaamheden die hier mee samenhangen.
 • Het desgewenst jaarlijks aanpassen van de begroting voor het komende boekjaar met de daaruit voortvloeiende VvE-bijdragen conform inflatie.

Bestuurlijke ondersteuning

 • VvE Manager als ondersteuning aan het bestuur.
 • Het zorgdragen voor de verzekeringen van de VvE.
 • Het behandelen van schadeaangelegenheden.
 • Het in behandeling nemen van klachten van leden van de VvE en het (zo nodig) nemen van maatregelen.
 • Het organiseren, convoceren en bijwonen van de jaarlijks algemene ledenvergadering (ALV).
 • Het notuleren van de vergadering en het verzenden van deze notulen aan de leden van de VvE.
 • Het initiëren en (doen) uitvoeren van de in de ALV genomen besluiten
 • Het uitschrijven van een eventuele extra ledenvergadering.
 • Het opstellen van de conceptbegroting met de daaruit voortvloeiende VvE bijdragen.
 • Aanwezig zijn bij bestuursvergaderingen (tot een maximum van vier per jaar op ons kantoor) voor zover deze tijdens kantooruren en ten kantore van VP&A worden gehouden.

Storingsdienst 24/7

 • Het aannemen van technische klachten en storingen.
 • Het uitzetten van opdrachten om technische klachten en storingen op te lossen.

Sluit dit pakket aan op uw wensen?

Neem dan contact met ons op of vraag direct een offerte aan!